E – zwolnienia cz.I

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.
Wśród proponowanych zmian jest wprowadzenie tzw. e- zwolnień lekarskich.
Jak zatem mają wyglądać zwolnienia lekarskie i jakie obowiązki na lekarzy zostaną nałożone po zmianie przepisów?

Główny cel zakładanych zmian to to zastąpienie zwolnień papierowych zwolnieniami elektronicznymi, co pozwoli na sprawniejszą kontrolę prawidłowości korzystania ze zwolnień lekarskich uprawnionych do świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w praktyce – oszczędności w wypłacanych zasiłkach.
Dla lekarzy oznacza to, że nie będą musieli już wystawiać zwolnień papierowych, spadną jednak na nich obowiązki dotychczas głównie spoczywające na płatnikach składek (czyli na pracodawcach lub też na samych ubezpieczonych).


Każdy chętny lekarz otrzyma z ZUS upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Wcześniej jednak lekarz będzie musiał złożyć specjalne oświadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej – poświadczonej podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów – o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego i ochrony danych osobowych.
Dopiero mając upoważnienie lekarz będzie mógł wystawiać zaświadczenia w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem profilu ePUAP lub kwalifikowanego certyfikatu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS na elektroniczną skrzynkę podawczą do udostępnionego bezpłatnie profilu informacyjnego. Wzór zaświadczenia także udostępni ZUS.

Projekt ustawy wymienia również obligatoryjne informacje, które będą musiały się znaleźć na e-zwolnieniu.
Wystawienie zaświadczenia zgodnie z proponowanymi przepisami będzie możliwe po przeprowadzeniu badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub jego członka rodziny oraz wpisane do dokumentacji medycznej.

Na profilu informacyjnym lekarz odnajdzie m. in. dane ubezpieczonego, jego członków rodziny, a także dane płatnika składek; informacje o wcześniej wystawionych zwolnieniach lekarskich wystawionych ubezpieczonemu; jak również informacje czy płatnik składek posiada profil informacyjny.
W przypadku gdy dane będą niekompletne lub nieaktualne to lekarz będzie miał obowiązek uzyskać te dane od ubezpieczonego.

Jeżeli wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego nie będzie możliwe (np. nie będzie dostępu do Internetu) wówczas lekarz będzie musiał przekazać ubezpieczonemu (w dniu wystawienia zwolnienia) zaświadczenie w formie wydruku z systemu teleinformatycznego opatrzone jego pieczątką i podpisem, sam zaś będzie miał trzy dni robocze (od daty wystawienia zaświadczenia) na przekazanie dokumentu w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Jeżeli w tym terminie nadal nie będzie możliwe przekazanie dokumentu lekarz będzie zobowiązany do przekazania zaświadczenia najpóźniej w terminie trzech dni roboczych od ustania przyczyn, które uniemożliwiały przekazanie dokumentu.

W kolejnej części informacje o tym, co stanie się z e-zwolnieniem błędnie wystawionym.

Jest to fragment artykułu pisanego na zamówienie dla HealthThink Public Relations, agencji specjalizującej się w marketingu medycznym.


{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jolanta Wrzesień 29, 2014

Szczerze powiedziawszy ciekawa jestem jak to będzie funkcjonować i czy nie będzie z tego powodu żadnych nadużyć. Osobiście jestem jak najbardziej za takimi rozwiązaniami.

Odpowiedz

Daniel Luty 20, 2015

W teorii to wszystko brzmi ciekawie. Jednak znając życie, to projekt „wykrzaczy” się szybciej niż ktokolwiek by się spodziewał 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: