Rejestracja dzialalności leczniczej

Kilka dni temu weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy o działalności leczniczej działalność tę można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

O wpisie do rejestru przeczytasz również tutaj.

Odpowiednie rejestry mają prowadzić:

1) wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego – w odniesieniu do podmiotów leczniczych,

  2)   okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza – w odniesieniu do tych praktyk,
  3)   okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę – w odniesieniu do tych praktyk
Nowe rozporządzenie precyzuje jakie dane podlegają wpisowi do rejestru i co musi zawierać wniosek o wpis, jak należy dokonywać wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń z rejestru, jak należy prowadzić księgę rejestrową.
Wnioski mają być składane w systemie elektronicznym z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub platformy ePUAP, jednak do końca 2012 r. rozporządzenie dopuszcza składanie wniosków w formie papierowej.
Od 2013 r. nie tylko wnioski, ale również zaświadczenia o wpisie do rejestru będą wystawiane w postaci elektronicznej.
Należy pamiętać, że wniosek podlega opłacie. Dla praktyk zawodowych opłata wyniesie 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, dla podmiotów leczniczych – 10% wynagrodzenia.
Na zasadach dotychczasowych rejestry bedą prowadzone tylko do końca tego roku.

Osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej dostosują swoją działalność do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (art. 208 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej).

Zatem wpisu do nowego rejestru należy dokonać do końca czerwca 2012 r.


{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: