Klauzula sumienia

O temacie klauzuli sumienia ostatnio było bardzo głośno za sprawą Rezolucji Rady Europy.

Ostateczne jej brzmienie można przeczytać (po angielsku) na stronie tejże instytucji.

Rezolucja potwierdza prawo lekarzy do korzystania z tzw. klauzuli sumienia . W polskim prawie została ona zapisana w art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza  i lekarza dentysty, który brzmi następująco:

Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.

Artykuł 30 ustawy mówi o obowiązku ratowania życia w każdym przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo jego utraty, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

O co więc było tyle szumu medialnego?

Założenia były szczytne. Autorom projektu rezolucji  powstałej na kanwie problemów Pani Alicji Tysiąc chodziło o to, aby przestrzegać krajowych zapisów ustawowych dotyczących powoływania się na klauzulę sumienia w przypadku legalnych zabiegów aborcji i eutanazji. Chodziło o to, aby szpitale nie zasłaniały się klauzulą odmawiając dokonania zabiegu. Jedynie  lekarze mieli mieć taką możliwość, z ograniczeniem w przypadku zagrożenia życia pacjentki.

Jaki kształt ma przyjęta rezolucja?

„żaden szpital, placówka czy osoba nie mogą być przedmiotem żadnej presji czy dyskryminacji ani ponosić żadnej odpowiedzialności”

Oznacza to, że żadna osoba, bądź szpital lub inna instytucja nie mogą zostać zmuszone lub być pociągnięte do odpowiedzialności; nie mogą być też dyskryminowane jeżeli odmówią przyjęcia lub wykonania legalnych zabiegów aborcji, sterylizacji lub eutanazji.

Tak naprawdę rezolucja wzmacnia prawo lekarzy do posługiwania się klauzulą sumienia, co więcej rozszerza ją na całe szpitale.

Więcej na temat rezolucji oraz klauzuli sumienia można poczytać w następujących artykułach:

„Dzień wstydu”. Prawica zmienia rezolucję nt. dostępu kobiet do opieki zdrowotnej

Kobiety przegrały z koalicją Starszych Panów

RE: lekarze mogą korzystać z klauzuli sumienia{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

karola Luty 27, 2011

uważam że każda apteka w całym kraju ppowinna się jej trzymać przecież chodzi o ludzkie życie i zdrowie. nie pozwólmy niszczyć zdrowia dla szkodliwych leków

Odpowiedz

Dodaj komentarz

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: