Komu należy udostępnić dokumentację medyczną?

To pytanie słyszę bardzo często, nierzadko od lekarzy, do których z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji zwrócił się pacjent.

Przede wszystkim należy pamiętać, że placówka medyczna jest administratorem danych osobowych pacjentów i musi przestrzegać zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 23 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja medyczna może zostać również udostępniona następującym podmiotom:

1)   podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
2)   organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
2a)  podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia; [są to wojewodowie, konsultanci krajowi, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez tego ministra, organy samorządów zawodów medycznych, medyczne towarzystwa naukowe, uczelnie medyczne i instytuty badawcze]
3)   ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
4)   uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
5)  organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
6)   podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
7)   zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
8)   lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
9)   wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
10)  spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
11)  osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia [chodzi o instytuty badawcze, inne jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, a także specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia],
12) szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta zakładowi ubezpieczeń należy pamiętać, że udostępniać wolno wyłącznie informacje
  • o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez tę osobę  (pacjenta) danych o jej stanie zdrowia,
  •  związanych z ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia,
  • a także informacje o przyczynie śmierci, z wyłączeniem wyników badań genetycznych.

{ 7 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Imecenas Wrzesień 12, 2012

Bardzo konkretne informacje, nie wiedziałam, że jest aż tyle podmiotów, którym należy udostępnić dokumentację medyczną

Odpowiedz

Marek Listopad 9, 2012

Moim zdaniem najczęstszym problemem w ostatnim czasie jest udostępnianie dokumentacji ubezpieczycielowi. Jak wynika z przepisu, możliwe jest to WYŁĄCZNIE za zgodą pacjenta. A często ubezpieczyciel żąda od lekarza w celu wyjaśnienia różnych dokumentów i w tym pakiecie jest też dokumentacja medyczna. Chyba zgodzimy się, że jest to niedopuszczalna praktyka. Z drugiej strony jak lekarz ma się bronić bez przedstawiania dokumentacji (przy założeniu, że nie popełnił błędu oczywiście). Tym bardziej, że później musi udowodnić swoją niewinność (piszę o tym na swoim blogu: http://www.prawodlalekarza.pl/blog/3/lekarz-podmiot-leczniczy-musi-udowodnic-swoja-niewinnosc/) .
Pozdrawiam z Trójmiasta
Marek Koenner

Odpowiedz

Katarzyna Przyborowska Listopad 12, 2012

Witam,
Oczywiście jeżeli szpital czy lekarz udostępnia ubezpieczycielowi dokumentację medyczną bez zgody pacjenta to jest to niezgodne z prawem.
Praktyka powinna być następująca:
– jeżeli do szpitala/lekarza trafia roszczenie pacjenta – podmiot informuje o powyższym swojego ubezpieczyciela
– ubezpieczyciel występuje do pacjenta o kopię dokumentacji lub o zgodę na udostępnienie dokumentacji przez podmiot leczniczy.

Z mojej praktyki wynika, że np. PZU prosi o zgodę.

Odpowiedz

Izabela Lipiec 16, 2013

Dzień dobry
Nie spotkałam się nawet raz z sytuacją, aby PZU prosił pacjenta o zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej. Moim zdaniem ubezpieczycie idą na tzw. łatwiznę licząc chyba na nieznajomość prawa przez lekarzy/administrację szpitalną i wysłanie do nich dokumentacji.
Gdy ubezpieczycielowi zostanie udzielona negatywna odpowiedź, to ustosunkowuje się do roszczeń pacjenta, bez tej dokumentacji.

Odpowiedz

Marek Listopad 13, 2012

No właśnie, a z mojej praktyki wynika, że np. bardzo popularna wśród lekarzy firma Inter Polska tego nie robi. Podobnie w Hestii (chociaż to dawna sprawa – nie wiem, czy teraz w ogóle mają takie ubezpieczenia).
Marek
http://www.prawodlalekarza.pl/

Odpowiedz

Michał Pietrykowski Marzec 18, 2013

Z mojej praktyki wynika, że część ubezpieczycieli żąda dodatkowej odrębnej zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej, a część nie. Niektóre pełnomocnictwa zawierają od razu taką zgodę.

Odpowiedz

Martyna Październik 30, 2013

Witam Mam pytanie nie stawiłam się na szkoleniu w urzedzie pracy z powodu wypadku brata oni chcą ode mnie teraz jego wypis ze szpitala jako podkładkę ^^ czy mam obowiązek im go skopiować i udostepnić ? jeśli ne to na jaki artykuł mogę się powołac ?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: