Kontrola podmiotów leczniczych

Hospital surgery corridorZ nowym rokiem mamy mnóstwo nowych przepisów (jeżeli jesteś ciekawy zmian zajrzyj tutaj i tutaj).

Podmioty lecznicze wśród wszystkich zmian otrzymały jeszcze Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych.

Nowe przepisy zastępują dwa stare rozporządzenia, które z dniem 1 stycznia 2013 r. odeszły do lamusa:

1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego

2. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie zlecania kontroli zakładu opieki zdrowotnej

Nowe rozporządzenie określa sposób i tryb prowadzenia kontroli, a dokładnie:

1)   warunki i tryb:
a)  przygotowania oraz prowadzenia czynności kontrolnych,
b)  dokumentowania poszczególnych czynności kontrolnych,
c)  sporządzania wystąpień pokontrolnych;
2)   możliwości składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich rozpatrzenia;

3)   wzory dokumentów obowiązujących przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych

Kontrolę, w miarę możliwości,  będą przeprowadzały zespoły złożone z co najmniej dwóch kontrolerów.

Każdy kontrolujący musi posiadać imienne upoważnienie, udzielone mu przez podmiot uprawniony do kontroli. Może do niej przystąpić po okazaniu legitymacji służbowej, a jeżeli w danej jednostce nie są wydawane legitymacje służbowe – po okazaniu dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Obowiązkiem kontrolującego będzie powiadomienie kierownika jednostki kontrolowanej o zakresie kontroli oraz przewidywanym czasie trwania czynności kontrolnych. Zawiadomienie musi nastąpić  nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej.

Od tej reguły jest jeden wyjątek: nie ma obowiązku zawiadamiania o kontroli gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione przeciwdziałaniem zagrożeniu życia lub zdrowia lub ze względu na dobro kontroli.

Co ważne, o kontroli można zawiadomić podmiot leczniczy nie tylko pisemnie. Kontroler może to zrobić również ustnie, lub przy pomocy telefaksu albo poczty elektronicznej.

Kontrolę przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej lub miejscu wykonywania działalności leczniczej, w dniach i godzinach pracy w nich obowiązujących, a w razie konieczności także w inne dni i godziny (za zgodą kierownika placówki kontrolowanej). W miarę potrzeb kontrola może być także prowadzona poza siedzibą podmiotu.

W rozporządzeniu uregulowano również kwestie dowodów zebranych w toku kontroli,sposób dokumentacji przebiegu i wyników kontroli w aktach kontroli, jak również warunki i tryb przedstawiania ustaleń kontroli, składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich rozpatrzenia oraz sporządzania wystąpień pokontrolnych.


{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Anna styczeń 3, 2013

Fajna przejrzysta stronka

Odpowiedz

Katarzyna Przyborowska styczeń 3, 2013

Dziękuję 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: