Lekarz „pod wpływem” – odpowiedzialność karna

Media często donoszą informacje o lekarzach, którzy będąc pod wpływem alkoholu przyjmują pacjentów, albo co gorsza – nawet próbują w takim stanie operować.

Pijana internistka

Lekarze „pod wpływem” lubią też prowadzić samochody: zdziwiony chirurg.

O tym, że pijani kierowcy wiozą śmierć, a jazda w stanie nietrzeźwym to przestępstwo przypominać nie zamierzam. Mogę tylko uczulić, że wyrok za jazdę po pijanemu może skomplikować sytuację procesową, w przypadku gdy jesteśmy oskarżeni o kolejne przestępstwo (np. związane z błędem medycznym).

Dzisiaj skupię się na lekarzach pracujących” pod wpływem”.

Wykonywanie czynności zawodowych pod wpływem alkoholu może  stanowić przestępstwo narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Lekarze odpowiadają zazwyczaj na podstawie art. 160 § 2 lub § 3 kodeksu karnego:

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Do przestępstwa dojdzie, jeżeli lekarz nie wykonał określonej czynności, do której był zobowiązany, a pacjent przez to znalazł się w stanie grożącym mu utratą życia albo ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu.
Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania lekarza pacjent umrze lub dozna ciężkiego uszczerbku – zmieni się prawna kwalifikacja czynu.

Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą.
§ 5.  Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek.
W przypadkach mniejszej wagi wykonywanie czynności zawodowych pod wpływem alkoholu będzie wykroczeniem z art. 70 kodeksu wykroczeń:

Art. 70. § 1. Kto, będąc niezdolny do czynności, której nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew obowiązkowi nadzoru dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę niezdolną,

podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe lub służbowe.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2, można orzec podanie orzeczenia do publicznej wiadomości w szczególny sposób.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: