Nagroda jubileuszowa dla lekarza

Zgodnie z art. 62 ustawy o działalności leczniczej nagroda jubileuszowa przysługuje po minimum 20 latach pracy w następujących wysokościach:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy;
2) 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy;
3) 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy;
4) 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy;
5) 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy.

Trzeba jednak pamiętać, że nagrody przysługują pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zatem przepis ten nie znajdzie zastosowania do pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zasady obliczania i wypłacania nagrody regulują przepisy wewnętrzne pracodawcy dotyczące wynagradzania pracowników czyli np. regulamin wynagradzania czy układ zbiorowy pracy.

Oznacza to, że warunki wypłaty takiej nagrody ( zawarte w w regulaminie wynagradzania lub w układzie zbiorowym pracy) pracodawca może regulować w sposób dowolny.
Pracownicy mogą otrzymać nagrodę niezależnie od wcześniejszego miejsca jej wykonywania, lub też wręcz przeciwnie – pracodawca może uzależnić wypłatę nagrody od przepracowania odpowiedniego okresu pracy u niego. Pracodawca posiada także dowolność w regulowaniu wysokości takiej nagrody (może być różna dla poszczególnych grup pracowników).

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 1991 r. (I PZP 16/91):

Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie.

Nagrody jubileuszowe w NZOZ-ie

W przypadku podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami, czyli zgodnie z art. 4.1 ustawy o działalności leczniczej są to:

przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej

nie ma obowiązku przyznawania nagród jubileuszowych. Przedsiębiorca może jednak przyznać swoim pracownikom taką nagrodę. Kwestie związane z tym kto taką nagrodę otrzyma, w jakiej wysokości, jak będzie ona wyliczona (i za jakie okresy pracy) zawsze będzie regulował regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy pracy.

Jeśli z przepisów ustawy o działalności leczniczej lub z aktów prawa wewnętrznego podmiotu leczniczego nie wynika obowiązek wypłaty takiej nagrody – pracownik nie może się domagać jej wypłacenia.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

kancelaria-jbo Styczeń 3, 2013

Warto nagradzać za ciężką pracę. Czasem wystarczy dobre słowo.:)

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: