Niepodjęcie lub odstąpienie od leczenia

Nie każdy wie, że lekarz ma prawo do niepodjęcia leczenia lub odstąpienia od leczenia pacjenta na podstawie art. 38 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Jeżeli lekarz podejmie decyzję o odstąpieniu od leczenia ma obowiązek poinformować o tym pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.

Musi to zrobić dostatecznie wcześnie oraz musi wskazać pacjentowi realne możliwości uzyskania danego świadczenia w innym miejscu (u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej).

Dodatkowo lekarz odstępujący od leczenia pacjenta musi powyższy fakt odnotować w dokumentacji medycznej. Decyzja musi być poparta uzasadnieniem.

Jeżeli więc lekarz odmawia Twojego leczenia – zawsze domagaj się, aby wpisał to do karty leczenia.

Lekarz, który jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby musi spełnić dwa dodatkowe warunki:

  1. musi uzyskać zgodę swojego przełożonego
  2. może odstąpić od leczenia lub go nie podjąć wyłącznie z ważnych powodów

Kiedy lekarz nie może odmówić leczenia?

Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki (art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).


{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: