Obowiązki lekarzaKażdy pacjent powie, że obowiązkiem lekarza jest stawiać diagnozę oraz leczyć.

To oczywiście prawda, ale co na temat obowiązków lekarzy mówi ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty?

Odpowiedź zawiera artykuł 4 wspomnianej wyżej ustawy.

Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód:

1. zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej

2. zgodnie z dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób

3. zgodnie z zasadami etyki lekarskiej

4. z należytą starannością


Tyle na ten temat mówi ustawa. Należy jeszcze chyba dodać, że lekarz powinien przestrzegać prawo.

Co znaczą te wszystkie pojęcia? Postaram się wyjaśnić.

Aktualny stan wiedzy medycznej (zgodnie z dostępnymi metodami i środkami leczenia) – każdy lekarz ma obowiązek wykonywać swój zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy w zakresie medycyny, czyli lege artis . Oznacza to, że lekarz powinien stale uzupełniać swoją wiedzę, dokształcać się.  Najczęściej wiedza medyczna jest katalogowana i ogłaszana w formie tzw. standardów przez Ministra Zdrowia na podstawie delegacji ustawowej.

Zasady Etyki Lekarskiej – Każdy lekarz wykonywujący swój zawód ma obowiązek przestrzegać zasad etyki zawodowej zebranych w Kodeksie Etyki Zawodowej . Zgodnie z art. 6 Kodeksu

Lekarz ma swobodę wyboru w zakresie metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze.

Powinien jednak ograniczyć czynności medyczne do rzeczywiście potrzebnych choremu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Należyta staranność – nie ma ustawowej definicji należytej staranności, z pomocą może przyjść wyrok Sądu Apelacyjnego z Krakowa z 2001 r. (I ACa 124/01), w którym czytamy:

Od lekarzy wymaga się staranności wyższej niż przeciętna z uwagi na przedmiot ich zabiegów, którym jest człowiek i skutki, które często są nieodwracalne.

W przypadku niedołożenia należytej staranności przez lekarza możemy mieć do czynienia z negatywnymi skutkami po stronie pacjenta np. z błędem w sztuce lekarskiej.


{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: