Rozporządzenie w sprawie zranień ostrymi narzędziami

Dentist EquipmentOd niedawna obowiązuje długo wyczekiwane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Czy nowe przepisy rozwiążą problem problem zakłuć  personelu medycznego podczas wykonywania czynności zawodowych?

Przyjrzyjmy się zatem nowym przepisom.

1. Definicje

Za ostre narzędzia uważa się: wyroby medyczne służące do cięcia, kłucia oraz mogące spowodować zranienie lub przeniesienie zakażenia

 Pod pojęciem pracowników należy rozumieć także: osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, doktorantów, studentów i uczniów niebędących pracownikami oraz wolontariuszy, a także osoby prowadzące pod nadzorem pracodawcy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę działalność gospodarczą na własny rachunek.

2. Pracodawcy

Rozporządzenie nakłada na nich obowiązek stosowania wszelkich dostępnych środków eliminujących lub ograniczających stopień narażenia na zranienia ostrymi narzędziami.

Pracodawcy muszą również nie rzadziej niż raz na dwa lata ocenić ryzyko zawodowe zranienia ostrym narzędziem, opracować i wdrożyć procedury (w formie papierowej i elektronicznej) bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami ( aktualizowane co dwa lata), systematycznie mają odbywać się szkolenia.

 Kolejny obowiązek to zapewnienie pracownikom stałego dostępu do instrukcji oraz innych sporządzonych w formie papierowej i elektronicznej informacji o zasadach używania ostrych narzędzi i środków ochrony indywidualnej, a także sporządzanie raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy (pierwszy raport należy sporządzić do 28.02.2014 r.).

Ponadto pracodawcy mają obowiązek opracowania i wdrożenia procedury postępowania poekspozycyjnego.

3. Pracownicy

Mają obowiązek zgłaszania każdego przypadku zranienia ostrym narzędziem pracodawcy lub osobie wykonującej zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a w razie kontaktu z krwią lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym – również lekarzowi w celu przeprowadzenia postępowania poekspozycyjnego.

Pracownicy będą też mieli dostęp do raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy

4. Wykaz zranień ostrymi narzędziami

Wykaz zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zawiera następujące informacje:

1)   kolejny numer zdarzenia w roku;
2)   datę zdarzenia;
3)   jednostkę organizacyjną podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w której doszło do zranienia;
4)   rodzaj i model narzędzia, które spowodowało zranienie;
5)   rodzaj procedury medycznej oraz czynność, w trakcie której doszło do zranienia;
6)   inne informacje uzyskane w trakcie postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn zranienia ostrym narzędziem.
5. Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Co prawda rozporządzenie nie reguluje kwestii kar za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy jednakże przepis taki znajdziemy w kodeksie pracy:
Art. 283.  § 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.


{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: