Zmiany w tajemnicy lekarskiej

książka i paragrafZ dniem 5 sierpnia br. zaczęła obowiązywać nowelizacja kodeksu karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta

Zmiany dotknęły problemu tajemnicy lekarskiej, a ściślej ujmując dostępu do treści objętych ową tajemnicą przez osoby bliskie, co wywołało konsternację w środowisku medycznym.

Jeszcze do niedawna pacjent miał prawo do zachowania w tajemnicy przez podmioty wykonujące zawód medyczny, wszelkich informacji na temat swojego stanu zdrowia. Co więcej obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej spoczywał na lekarzu, nawet po śmierci pacjenta. Takie rozwiązanie dotychczas obowiązujące w prawie, uległo znacznej przemianie.  Do przepisów poddanych zmianom zaliczamy art. 14 u.p.p, w którym nie tylko zmieniono brzmienie ust 3., ale został on również rozbudowany o ust. 4.

W poprzednim brzmieniu ustawy osoba wykonująca zawód medyczny była związana tajemnicą medyczną także po śmierci pacjenta (poza wskazanymi przez ustawę wyjątkami).

Zmiany w przepisach

Aktualnie, sytuacja wygląda nieco inaczej, otóż lekarz co do zasady nadal jest związany tajemnicą lekarską, chyba że osoba bliska, wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy.

A zatem zgodę na ujawnienie tajemnicy lekarskiej będzie mogła wyrazić osoba bliska w rozumienie przepisów ustawy.

Warto wspomnieć, iż ustawa zawiera dość szeroką definicję tego pojęcia, zgodnie z jej brzmieniem osobą bliską jest: małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostającą we wspólnym pożyciu lub osoba wskazaną przez pacjenta.

Warto w tym miejscu pokusić się o małą refleksję nad tym, jakie narzędzia personel medyczny będzie stosował, aby zidentyfikować, czy faktycznie osobą domagającą się ujawnienia tajemnicy lekarskiej na temat pacjenta była za jego życia dla niego kimś bliskim.

Zastanawiająca jest również  to jak ma przebiegać identyfikacja osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z pacjentem, trudno bowiem będzie udowodnić po śmierci pacjenta, czy dana osoba, pozostawała ze zmarłym pacjentem chociażby w nieformalnym związku partnerskim.

 Do ustawy o prawach pacjenta wprowadzono także możliwość zgłoszenia sprzeciwu. Mianowicie inna bliska osoba może nie zgodzić się na ujawnianie tajemnicy lekarskiej, korzystając ze wspomnianego powyżej środka w postaci sprzeciwu.

Znowelizowane przepisy dokładnie brzmią tak:

3. Osoby wykonujące zawód medyczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i ust. 2a, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska.
4. Zwolnienia z tajemnicy, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska.

Oczywiście nie w każdym przypadku znajdzie się osoba, której będzie zależało, aby uszanować informację objęte tajemnicą lekarską, a to natomiast prowadzi do jednego wniosku, że droga do ujawnienia tajemnicy lekarskiej stała się dość prosta a sama instytucja tajemnicy lekarskiej w świetle wprowadzonych zmian ulega znacznej liberalizacji.

Problem z interpretacją przepisów

Trzeba także zadać sobie pytanie – jak ma się zachować lekarz, gdy po odpis dokumentacji  zmarłego  dorosłego syna przyjdzie matka (a upoważniona była żona pacjenta).

Co wtedy? Wówczas lekarz powinien sprawdzić, czy pozostali bliscy zmarłego zgadzają się na ujawnienie tajemnicy. Pytanie tylko jak ich ustalić?

A może wystarczy oświadczenie tej matki, że synowa, dzieci, bracia i siostry zmarłego też chcą ujawnienia tajemnicy?

Ważne

Dla placówek medycznych zmienione przepisy mogą stanowić duży problem. Przede wszystkim należy przeszkolić personel ze zmian w prawie, a także przygotować nowe procedury udostępniania dokumentacji medycznej oraz informacji o leczonych pacjentach. Jeżeli po śmierci pacjenta  informacje o nim  zostaną udostępnione osobie nieupoważnionej w skrajnych przypadkach można sobie wyobrazić wytoczenie procesu przez rodzinę zmarłego pacjenta.


{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kancelaria Jamróz Sierpień 19, 2016

Moim zdaniem przepisy o zachowaniu tajemnicy lekarskiej w przypadku rodziny są zbyt restrykcyjne. Szczególnie że obowiązują także po śmierci pacjenta.

Odpowiedz

Kacprzak Sierpień 27, 2016

Interesujący wpis. Pozdrawiam serdecznie!
Kacprzak

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: